Monthly Archives: April 2017

Trả súng đạn này

Source: Trả súng đạn này

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Rắc rối hạn dùng trên nhãn thực phẩm

Source: Rắc rối hạn dùng trên nhãn thực phẩm

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hồi đó tụi mày ở đâu?

Source: Hồi đó tụi mày ở đâu?

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Huyền thoại 5 giây và giải Ig Nobel.

Source: Huyền thoại 5 giây và giải Ig Nobel.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Huyền thoại 5 giây và giải Ig Nobel.

Source: Huyền thoại 5 giây và giải Ig Nobel.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Sáng ăn khoai đã thành khoái ăn sang

Source: Sáng ăn khoai đã thành khoái ăn sang

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Có thể làm giảm đáng kể mức arsenic trong gạo

Source: Có thể làm giảm đáng kể mức arsenic trong gạo

Posted in Uncategorized | Leave a comment