Rắn cắn làm phước

Sài gòn thập cẩm

Khải cười lớn rồi nói: – Đờn bà là con rắn độc, anh biết chưa? Chỉ có người ngây thơ như anh mới binh vực đờn bà. Tôi mong anh bị rắn cắn một lần cho anh sáng mắt ra.

Bình-nguyên Lộc, tuần báo Tầm Nguyên, 1954

View original post 3,019 more words

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s